tel.+48 22 241 16 24

e-mail: office@inveni.re

[PL][EN]

Finance & Insurance

– tłumaczenie sprawozdań finansowych

– tłumaczenie opinii i raportów biegłych rewidentów

– tłumaczenie opinii doradców podatkowych

– tłumaczenia procedur rachunkowości

– tłumaczenia polis, certyfikatów i umów ubezpieczenia i reasekuracji

– tłumaczenia ogólnych warunków ubezpieczenia

– tłumaczenia prospektów emisyjnych

– tłumaczenia umów dotyczących obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi

– tłumaczenia komunikatów i biuletynów dla inwestorów

– tłumaczenia komunikatów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

– tłumaczenia wniosków o autoryzację dla lokat

– tłumaczenia procedur rachunkowości w przedsiębiorstwie

– tłumaczenia specyfikacji danych do raportowania rachunków wirtualnych

– tłumaczenia polityk zarządzania ryzykiem środowiskowym

– tłumaczenia planów kont

– tłumaczenia dotyczące optymalizacji podatkowej

– tłumaczenia standardów dotyczących płatności zbiorczych SEPA

– tłumaczenia procedur realizacji obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych

– tłumaczenia procesów zarządzania incydentami ryzyka operacyjnego

– tłumaczenia procedur zarządzania ryzykiem

– tłumaczenia bilansów, rachunków wyników, rachunków przepływów pieniężnych, zestawień zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowych i uzupełniających do sprawozdań finansowych