Finance & Insurance

– tłumaczenie sprawozdań finansowych
– tłumaczenie opinii i raportów biegłych rewidentów
– tłumaczenie opinii doradców podatkowych
– tłumaczenia procedur rachunkowości
– tłumaczenia polis, certyfikatów i umów ubezpieczenia i reasekuracji
– tłumaczenia ogólnych warunków ubezpieczeń
– tłumaczenia prospektów emisyjnych
– tłumaczenia umów dotyczących obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi
– tłumaczenia komunikatów i biuletynów dla inwestorów
– tłumaczenia komunikatów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
– tłumaczenia wniosków o autoryzację dla lokat
– tłumaczenia zasad rachunkowości w przedsiębiorstwie
– tłumaczenia specyfikacji danych dla raportowania rachunków wirtualnych
– tłumaczenia polityki zarządzania ryzykiem środowiskowym
– tłumaczenia standardów dotyczących płatności zbiorczych SEPA
– tłumaczenia procedur realizacji obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych
– tłumaczenia procesów zarządzania incydentami ryzyka operacyjnego
– tłumaczenia procedur zarządzania ryzykiem