Klauzula

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z GTC

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informujemy, że:

 

[Administrator i jego dane kontaktowe]

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GTC AMG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 155A, 02-729 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000141779, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 125.000,00 PLN, NIP 1180114897, REGON 011675790, (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
  • listownie – na adres: ul Rolna 155a, 02-729 Warszawa lub
  • elektronicznie − na adres e-mail office@inveni.re lub
  • telefonicznie – pod numerem telefonu 22 241 16 24.

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną do Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony roszczeń;
  • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie poniższych danych jest niezbędne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na przesłaną wiadomość:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu,
 • adres korespondencyjny.
 1. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, księgowe.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

[Okres przechowywania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 3), bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Prawa]

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2).
 5. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO. Tu znajdzie Pan/Pani informacje jak wnieść taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wypełnij w kilku prostych krokach nasz formularz kontaktowy - poproś o informacje lub bezpłatną wycenę.
Bezpłatna wycena